Pomoc materialna. Stypendia i zasiłki materialne dla uczniów polskich i ukraińskich

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne może być przyznane na zakup:
podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.
W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej w dzielnicy zamieszkania.
Do wniosku o stypendium szkolne dołączamy:
☑ Oświadczenie o wysokości dochodu
☑ Oświadczenie ogólne

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.
Wnioski o zasiłek szkolny przyjmowane są przez cały rok w dzielnicy zamieszkania.
Do wniosku o zasiłek szkolny dołączamy:
☑ Oświadczenie o wysokości dochodu
☑ Oświadczenie ogólne
O pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego mogą się ubiegać także obywatele Ukrainy, stosownie do art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)
Informacje i druki do pobrania w załączniku i pod linkiem poniżej
 
Załączniki: