TERAPIA PEDAGOGICZNA

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą uczniów, którzy odnoszą niepowodzenia w nauce pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju oraz zapewnienia im odpowiednich warunków dydaktycznych do zdobywania wiedzy i umiejętności. Charakteryzują się m.in.:
– wolnym tempem czytania i trudnościami w nauce czytania oraz ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu,
– nieprawidłową pisownią oraz popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni,
– trudnościami z organizacją tekstu oraz niewyraźnym pismem,
– trudnościami z przepisywaniem cyfr i dodawaniem w pamięci.

Przyczyną występowania specyficznych trudności w nauce jest nieharmonijny rozwój psychoruchowy. Możemy rozróżnić:

  • Dysleksję, czyli specyficzne trudności w nauce czytania 

  • Dysgrafię – zaburzenie umiejętności pisania 

  • Dyskalkulię, czyli zaburzenie predyspozycji potrzebnych do rozumienia matematyki

  • Dysortografię jako specyficzne zaburzenia w nauce pisania

  • Dysleksję rozwojową – zespół zaburzeń w nauce czytania i pisania.

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się musi podjąć systematyczną pracę. Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest pomocna i stwierdza co właściwie należy robić w domu i w szkole. W szkole dostosowania obejmują najczęściej wydłużony czas na sprawdzianie oraz  przystosowanie arkusza – również podczas egzaminu ósmoklasisty. 

Uczniowie ze zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się są w stanie osiągać sukcesy szkolne.

Bogusława Godziejewska

Szkolna terapeutka pedagogiczna,
specjalistka w dziedzinie pracy z uczniami z dysleksją.

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi publikacjami.

Skip to content