Ważne informacje dla ósmoklasistów – rok szkolny 2023/2024

obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wybór języka obcego rodzic deklaruje we wrześniu. Przewidywana jest możliwość zmiany języka obcego na egzaminie w  erminie wyznaczonym w harmonogramie egzaminu.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

 1. w terminie głównym: w maju
 2. do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty zdanego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Ważne informacje na stronie CKE

www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 • Informatory
 • Przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • Arkusze egzaminu próbnego
 • Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • Arkusze wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021
 • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.
 • Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2020/2021

Egzamin ósmoklasisty rok szkolny 2019/2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o godzinie 9.00 pojawią się nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, zaś o godzinie 15.00 – rozwiązania.

Wszystko to będzie można znaleźć na stronie: cke.gov.pl od poniedziałku 16 marca.

———————————————————————————————————————————————————-

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – list oraz materiały informacyjne .

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf


Rekrutacja do szkół średnich

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści

REKRUTACJA 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 2019/2020

Uczniowie klas ósmych w terminie od 13  do 20 maja 2019 logują sie do systemu rekrutacji. Wprowadzają login i hasło uzyskane w szkole.

https://warszawa.edu.com.pl/

Skip to content