Zgoda na udział dziecka w “Programie dla szkół”

Uprzejmie informujemy, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem dziecka w „Programie dla szkół” konieczne jest przekazanie do szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko, pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie. Formularz „Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021” (również w wersji edytowalnej) obowiązujący w bieżącym roku szkolnym stanowi załącznik nr XI do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, które są dostępne na stronie internetowej KOWR pod adresem:

–        https://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/warunki-udzialu-w-programie-dla-szkol,

–        https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu.

W przypadku zmiany ww. formularza będzie on zaktualizowany na ww. stronach. W takim przypadku nie będzie potrzeby składania „Zgody rodziców/opiekunów prawnych…” na rok szkolny 2020/2021 na nowej wersji formularza.

Sposób przekazywania do szkoły zgód rodziców nie został określony i pozostaje do decyzji szkół, mając na względzie uwarunkowania i tryb postępowania przyjęty w danej szkole, m.in. w związku z Covid19. Formularz może zostać podpisany przez np. rodziców/opiekunów uczniów danej klasy lub indywidualnie przez rodziców.

Z poważaniem

Departament Wspierania Konsumpcji