Wyniki konkursu składkowego Rady Rodziców 2018/19

Po zliczeniu wszystkich wpłat na rzecz Rady Rodziców poczynionych do dnia 30 kwietnia br.  zaledwie 5 spośród 22 oddziałów szkolnych przekroczyło wymagane progi konkursowe (3 x 60%)

W tegorocznej edycji konkursu wyróżnionymi klasami są:

1. miejsce – klasa VI B

2. miejsce – klasa II A

3. miejsce – klasa I B

4. miejsce – klasa IV B (niemalże ex aequo z miejscem 3.  różnica  o 0,1% wskaźnika kwotowego)

5. miejsce – oddział “0” (na granicy 3×60%)

 

Zgodnie z Uchwałą nr 03/2018/19 ws. konkursu składkowego oddziały z miejsc 1 – 3 otrzymują nagrody w wysokości odpowiednio 40%, 30%, 20% kwoty wpłaconej na rzecz RR do końca kwietnia 2019 r., do wykorzystania na cele wewnętrzne klasy.

 

Laureatom dziękujemy za sumienne wpłaty i gratulujemy uzyskania wysokich miejsc rankingowych.

 


Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku szkolnym Rada Rodziców  podjęła się przeprowadzenia ogólnoszkolnego konkursu składkowego, w wyniku którego nagrodzone zostaną 3 klasy o największym współczynniku wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Laureaci konkursu otrzymają dofinansowanie w wysokości odpowiednio 40%, 30% i 20% sumy wpłat z tych klas na rzecz Rady

Termin zakończenia konkursu – 30 kwietnia br.

Gorąco zachęcamy do opłacania składek, każda złotówka wydatkowana jest na wparcie dla szkoły i uczniów.

Regulamin konkursu zawarty jest w Uchwale nr 03/2018/19 ws. konkursu składkowego Rady

Poniżej zamieszczamy skróconą broszurkę informacyjną.

Zasady konkursu składkowego 2018/19

Od kilku lat Rada Rodziców SP 12 prowadzi konkurs składkowy dla osiągnięcia dwóch równoważnych celów, którymi są:

  • zwiększenie wysokości wpłat na fundusz Rady, z którego pokrywane są wydatki związane ze wsparciem dla szkoły i uczniów;
  • zachęcenie rodziców do jak najwcześniejszego składania deklaracji wpłat, stanowiących podstawę planowania finansowego Rady oraz do opłacania składek w zadeklarowanej wysokości.

W ramach konkursowego współzawodnictwa wyłaniane są trzy klasy w największym stopniu opłacające składki, uprawnione do otrzymania dofinansowania w wysokości odpowiednio 40,30 i 20% wpłaconej kwoty.

Dążąc do do zapewnienia równych warunków uczestnictwa dla wszystkich klas, podobnie jak w ubiegłym roku o dofinansowanie będą mogły ubiegać się klasy, spełniające warunek „3 razy 60%” tzn. w przypadku których nastąpi:

  • złożenie (w terminie do dn. 31 grudnia 2018 r.) deklaracji wpłat za min. 60% uczniów klasy;
  • opłacenie (w terminie do dn. 30.04.2019 r.) składek za min. 60% uczniów klasy – liczą się wpłaty wniesione na KP lub zaksięgowane na r-ku bankowym Rady;
  • wniesienie wpłat na poziomie co najmniej 60% kwoty referencyjnej, stanowiącej iloraz liczby uczniów klasy i kwoty sugerowanej minimalnej składki (150 zł rocznie).

Wpłaty klas spełniających warunek 3×60% dokonane do dn. 30 kwietnia 2019 r. zostaną uszeregowane wg współczynnika rankingowego, wyrażającego kwotę dokonanych przez tę klasę wpłat jako procent kwoty referencyjnej, ustalonej dla tej klasy. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja w rankingu, zależna od wielkości współczynnika.

Kwota wpłacona może być wyższa od zadeklarowanej – im większa suma wpłat wniesionych przez klasę, tym wyższy współczynnik i większa szansa na zwycięstwo.

Wyniki konkursu zostaną podane na początku maja 2019 r.

Przykład:

Klasa X liczy 10 uczniów. Aby móc uczestniczyć konkursie, musi złożyć deklaracje za co najmniej 6 uczniów (60% x 10 = 6). Za minimum 6 uczniów muszą też zostać dokonane wpłaty (60% x 10 = 6). Kwota referencyjna tej klasy wynosi 10 x 150 = 1500 zł, więc ogólna suma jej wpłat musi wynosić przynajmniej 60% x 1500 = 900 zł.

Jeżeli klasa X wpłaci 900 zł to jej współczynnik rankingowy wyniesie 60%, przy dokonaniu wpłat w wysokości 1000 zł będzie to 66%, wpłacenie 1500 zł oznacza osiągnięcie współczynnika rankingowego 100%, a 2000 zł to współczynnik 133%.

Poniższa tabela prezentuje przykładowe wyniki konkursu, w którym zwyciężyła klasa X, a dofinansowanie uzyskały także klasy Y i Z.

miejsce klasa liczba uczniów kwota referencyjna kwota wpłacona współczynnik
rankingowy
dofinansowanie
1. X 10 1500 zł 2000 zł 133% 40% x 2000 zł = 800 zł
2. Y 10 1500 zł 1500 zł 100% 30% x 1500 zł = 450 zł
3. Z 10 1500 zł 1350 zł 90% 20% x 1350 zł = 270 zł

Dziękujemy za każdą wpłatę!!

RADA RODZICÓW SP12