Konkurs ekologiczny Eko-Planeta

„Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. 

  1. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą wziąć udział: – w teście konkursowym przeprowadzanym w kategoriach konkursowych: „Maluch”- uczniowie klas IV szkół podstawowych; „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. Test opracowany jest przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. 

Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych                   (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów) – w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona.” 

  1. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.
  2. Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł (zbiera szkolny organizator: p. Anna Szczepańska)od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna). Zgłoszenia przyjmowane są do 18.10.18 r.
  3. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.  Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu.
  4. Konkurs w formie testuzostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2019 r. (czas – 45 min.). 
  5. 14. Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela. 15. Wypełnione karty odpowiedzi wraz z imienną listą uczestników opatrzoną kodem i pieczątką Szkoły (z podziałem na kategorie wiekowe i klasy) należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej 5 marca 2019 r.
  6. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2019 r.- każda szkoła otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z ich punktacją dla testu, oraz kolejnością wyróżnionych prac indywidualnych. 
  7. Nagrody dla uczestników testu i prac indywidualnych (w każdej kategorii konkursowej): – laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego np. (głośniki multimedialne Bluetooth, smartwatch, tablet lub inne), – laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe, – najlepszy uczeń w szkole, która zgłosiła w danej kategorii konkursowej 10 osób lub więcej, otrzyma nagrodę książkową, – wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.