Stanowisko społeczności szkolnej SP12 do projektu mpzp dla rejonu Parku Ujazdowskiego

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, zwanej dalej „Szkołą:
− występując w imieniu Szkoły – placówki oświatowej od ponad 70 lat zakorzenionej w tutejszym środowisku lokalnym;
− zważywszy, że rejon Parku Ujazdowskiego tj. obszar ograniczony Trasą Łazienkowską, Al. Ujazdowskimi, ul. Górnośląską i ul. Rozbrat, zwany dalej „obszarem”, stanowi bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły, a zarazem przestrzeń, w której odbywa się wiele szkolnych działań i aktywności;
− mając na względzie unikalny charakter historycznego dziedzictwa tego obszaru, nierozerwalnie związany w szczególności z dziejami polskiej wojskowej służby zdrowia oraz powojennej odbudowy Warszawy,
− świadoma wyjątkowej specyfiki tego obszaru w przestrzeni Śródmieścia, wyrażającej się zwłaszcza charakterem jego zabudowy oraz pełnionych funkcji, w tym edukacyjnych;
− uwzględniając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym”, stanowi dokument planistyczny, sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenu, określenia zasad jego zagospodarowania i zabudowy, który określi zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru w perspektywie długookresowej;
przedstawia następujące stanowisko:

· Obecnie zabudowa mieszkaniowa zajmuje 4% obszaru, zabudowa usługowa (szkoły, przedszkola, OZ) – 9%, zieleń – aż 59%, a przestrzeń komunikacyjna (w tym ciągi piesze i rowerowe) – 28%. W naszej ocenie plan miejscowy powinien zagwarantować zachowanie istniejących proporcji zagospodarowania terenu, w tym zachowanie dominującej roli zieleni;
· Jeżeli chodzi o podział strefowy obszaru, zasadne wydaje się zachowanie obecnego charakteru wyodrębnionych stref zieleni, mieszkaniowych oraz usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania istniejącej specyfiki usług publicznych w strefie B2;
· Zachowanie istniejącego podziału strefowego, a w szczególności niezwiększanie przepustowości istniejących ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie obowiązujących zasad organizacji ruchu drogowego na terenie obszaru powinno sprzyjać utrwaleniu jego kameralnego, ustronnego charakteru pomimo eksponowanej, śródmiejskiej lokalizacji;
· Większość gruntów obszaru stanowi własność m. st. W-wy. W naszej ocenie istniejące proporcje własności komunalnej powinny zostać utrzymane;
· Obszar zawiera bogate dziedzictwo kulturowe, jest objęty ochroną jako park kulturowy, a wiele zlokalizowanych tu obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków. Z uwagi na powyższe, a także mając na względzie dyplomatyczno-reprezentacyjne i edukacyjne funkcje obszaru, przyjęte zasady zagospodarowania przestrzeni lokalnej powinny gwarantować zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie godnego otoczenia i aranżacji zlokalizowanych tu zabytków i miejsc pamięci;
· Prace nad planem miejscowym, w szczególności prowadzony równolegle do plac planistycznych wywiad społeczny, powinny przyczynić się do udokumentowania istniejącej specyfiki Jazdowa oraz jego historycznych tradycji, kultywowanych przez lokalne społeczności – także przez społeczność naszej Szkoły;
· Obszar posiada bogate walory przyrodnicze, jest miejscem lokalizacji zabytkowego Parku Ujazdowskiego oraz skwerów, przebiegu skarpy warszawskiej, co nadaje mu charakter swoistej wyspy zieleni w centrum miasta. Istniejące walory przyrodnicze powinny być zachowane i otoczone ochroną, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa mieszkańców i uczniów;
· Plan miejscowy powinien rygorystycznie określać zasady dokonywania potencjalnych inwestycji budowlanych na obszarze objętym planem w sposób wykluczający możliwość wznoszenia obiektów nie harmonizujących z istniejącym układem przestrzennym zabudowy. Jednocześnie założenia planu nie powinny ograniczać możliwości realizacji prowadzonych już i planowanych inwestycji na terenie placówek oświatowych;
· Należy utrzymać funkcję mieszkaniową osiedla Jazdów, przy zachowaniu istniejącej tradycyjnej zabudowy oraz jego specyfiki obszaru otwartego, ale jednocześnie posiadającego stałych mieszkańców. Zasadne wydaje się wkomponowanie w tę przestrzeń – w odpowiednich lokalizacjach – instalacji o charakterze rekreacyjno-sportowym (np. siłownia plenerowa), możliwych do wykorzystania także podczas szkolnych i przedszkolnych zajęć wychowania fizycznego.

Dyrektor SP nr 12 w Warszawie
Iwona Stępniak
Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Baltaza