Informacja dla rodziców i uczniów – początek roku szkolnego

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

1 września 2020 r. z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://sp12w.edu.pl/. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Zostały one również przesłane Państwu przez  e-dziennik .

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
 8. Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów klas pierwszych / oddziału przedszkolnego mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły do 11 września 2020r., zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzic zgłasza odbiór dziecka powiadamiając przez domofon nauczyciela
  i opuszcza przestrzeń wspólną. Na zewnątrz oczekuje na dziecko, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 10. Upoważniony pracownik szkoły  nadzoruje wyjście dziecka ze szkoły.
 11. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach zakłada maseczkę,  udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas przebywania uczniów
  w części wspólnej: szatnia, korytarze, łazienki, oraz podczas przemieszczania się po terenie szkoły.
 3. Rodzic odprowadzający dzieci przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 7. Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonych porach.
 8. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach:
  • 7.30- klasy III, wejście główne /uczniowie po przebraniu się przechodzą do świetlicy szkolnej/
  • 7.40- klasy V i VI wejście główne
  • 7.50 klasy VII i VIII wejście od strony Ambasady Niemiec- przez szatnię
  • Od godziny 8.00 wejście główne – uczniowie klas I, II i IV rozpoczynający zajęcia w godzinach przedpołudniowych /uczniowie po przebraniu się przechodzą do świetlicy szkolnej/,
 1. Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej sp12@sp12w.edu.pl. Rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie spotkania celem uniknięcia gromadzenia się:  tel. 22 628 11 41 w 23

Szczegółowe procedury dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID 19 znajdują się na stronie szkoły w zakładce DOKUMENTY. Będą one dostosowywane do nowych wytycznych MEN i GIS

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Iwona Stępniak