Projekt Unijny – Szkoła Badaczy

Szanowni Rodzice,

Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi realizacji projektu „Szkoła badaczy” w Szkole Podstawowej nr 12.
Do dzielnicy Śródmieście trafiło 3 188 719,65 zł dofinansowania unijnego na realizację projektu „Szkoła badaczy”. Burmistrz Dzielnicy Śródmieście – Krzysztof Czubaszek podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu unijnego. Jest to największe dofinansowanie unijne pozyskane przez warszawskie dzielnice w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jakie zajęcia są realizowane?

W ramach projektu uczniowie mają okazję wziąć udział m.in. w zajęciach rozwijających z języka francuskiego, zajęciach z programowania, zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu z przyrody i biologii, zajęciach wyrównawczych z matematyki, czy „Po nitce do kłębka – trening kreatywności i innowacyjności”.
Zaplanowane w projekcie działania służyć będą kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy. Projekt koncentruje się także na rozwoju postaw aktualnie oczekiwanych przez pracodawców tj. przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.(4 semestry)
W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy jest najaktywniejszą warszawską dzielnicą w absorpcji unijnego wsparcia, biorąc pod uwagę projekty, w których to dzielnice są pomysłodawcami, wnioskodawcami i realizatorami projektów. Ponad połowa środków unijnych w ramach projektów pozyskanych dotychczas przez warszawskie dzielnice trafi do Śródmieścia. Dzielnica Śródmieście pozyskała dotychczas dofinansowanie dla 6 projektów o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych.
Od września 2019r. zajęcia w naszej szkole będą kontynuowane:
Koło języka francuskiego, Język obcy nie jest mi obcy, Matematyka jest moją pasją, Radzę sobie z matematyką, Mały programista, Koło przyrodnicze Pod mikroskopem, Po nitce do kłębka – (Myślę, szukam i rozwiązuję,) trening twórczości i kreatywności, Trening umiejętności społecznych – Działam, tworzę i organizuję.

Zajęcia są bezpłatne, kierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.
Zachęcam Państwa do współpracy z nauczycielami prowadzącymi, śledzenia strony internetowej szkoły oraz informacji w holu.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia ucznia w zajęciach jest wypełnienie deklaracji i oświadczenia.

Szkolny koordynator projektu Agnieszka Bomba

Wiecej informacji