Konkursy szkolne

KONKURSY SZKOLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wiosna w Puszczy Kampinoskiej”

I. Patronat honorowy konkursu KAMPINOSKI PARK NARODOWY

II. Organizator Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Klub Ochrony Przyrody „Kampinos”, działający przy Oddziale Mazowsze w Warszawie.

III. Uczestnicy Uczniowie klas 4 – 7 ze szkół podstawowych na obszarze Warszawy oraz powiatu warszawskiego zachodniego.

IV. Cel konkursu

 1. Budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu.
 2. Rozwijanie wrażliwości na potrzebę ochrony przyrody.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 5. Zachęcenie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców do wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym

V, Zasady ogólne

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Zdjęcia powinny być wykonane wyłącznie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
 3. Wyklucza się prace skopiowane z zasobów Internetu.
 4. Nad pracami czuwa nauczyciel, koordynujący pracę konkursową.
 5. Prace konkursowe powinny być zapisane w formacie .JPG i przesłane na adres: plastykasp12@tlen.pl do 30 maja
 6. Przesłane zdjęcie powinno mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 DPI. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB.
 7. Zdjęcia o niższej rozdzielczości i złej jakości nie będą brane pod uwagę.
 8. Każde zdjęcie powinno posiadać tytuł.
 9. Autorzy prac (ich rodzice lub opiekunowie) podpisują oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego regulaminu.

VI. Zasady szczegółowe

 1. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
 2. Każdy szkoła może wysłać maksimum trzy fotografie, przy czym jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii.
 3. Należy pamiętać, aby przestrzegać zasad poruszania się po Kampinoskim Parku Narodowym, i nie oddalać się od szlaków w celu robienia zdjęć. (Obszary Ochrony Ścisłej można fotografować tylko pod warunkiem, że w pobliżu danego obszaru, lub bezpośrednio przez niego, przebiega szlak turystyczny).
 4. Zabronione jest straszenie zwierząt, zrywanie roślin oraz wydeptywanie zbiorowisk roślinnych w celu wykonania fotografii!
 5. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, Uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba uwieczniona na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Oceny prac dokona jury, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i artystyczną oraz jakość i oryginalność zgłoszonych fotografii.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Oddziału Mazowsze PTTK oraz na profilu facebookowym Klubu Ochrony „Kampinos” do dnia 13 czerwca 2016r.
 3. Zwycięskie i wyróżnione fotografie zostaną wykorzystane jako materiał na wystawę w siedzibie dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz siedzibie PTTK Oddziału Mazowsze lub jako materiały do wybranych folderów edukacyjnych KPN.
 4. Zwycięzca konkursu otrzyma album pt.: „Ziemia – kompendium wiedzy o planecie” oraz przewodnik i mapę Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczniowie, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają przewodnik i mapę po Kampinoskim Parku Narodowym. Uczniowie wyróżnieni zostaną nagrodzeni gadżetami związanymi z KPN.
 5. Szkole, której uczeń zdobędzie pierwsze miejsce w konkursie, zostanie przyznana roczna prenumerata czasopisma „Poznaj swój kraj”.
 6. Ze zwycięzcami konkursu skontaktujemy się telefonicznie za pośrednictwem nauczyciela opiekującego się Uczestnikiem konkursu.
 7. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe Uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału PTTK Mazowsze oraz na profilu facebookowym Klubu Ochrony Przyrody „Kampinos”. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie, odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach PTTK oraz KPN. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. „WIOSNA W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ”

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
 • jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 • uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………….………Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Konkurs plastyczny

„Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. 
Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jego główne hasło to: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

Ten szczególny rok powinien być okazją do odkrywania dziedzictwa kulturowego przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. To doskonała okazja, żeby odkryć albo lepiej poznać europejskie i polskie dziedzictwo – wspólne dobro, które nie tylko pozwala zrozumieć, skąd przychodzimy, ale też dokąd razem zmierzamy.

Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas otacza, istnieje w społeczeństwie, zwyczajach, tradycjach, krajobrazie, literaturze, budynkach … To wszystko, co nasi przodkowie stworzyli w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty czy techniki i ze względu na swoją wartość jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziedzictwo może mieć charakter materialny (obrazy, rzeźby, budowle), niematerialny (tradycje, zwyczaje, praktyki) czy naturalny (krajobrazy, elementy geologiczne).

A co Ty chciałabyś/chciałbyś przekazać cennego i wartościowego przyszłym pokoleniom? O czym według Ciebie ludzie powinni zawsze pamiętać, co ocalić od zapomnienia? Czy jest coś, co było wcześniej, co znasz teraz i co mogłoby wpłynąć no to, jak wyglądać będzie życie w przyszłości? Wyobraź sobie, że możesz coś wartościowego przekazać przyszłym pokoleniom…

Co można byłoby włożyć do kapsuły czasu tak, by w nienaruszonym stanie mogli to zobaczyć Twoi rówieśnicy za 100 czy 200 lat?

 

Prace plastyczne:

 • wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika.
 • wykonane na formacie A3 (blok techniczny)
 • opisane z tyłu: imię, nazwisko, klasa, szkoła
 • dostarczone w nienagannym stanie (zabrania się rolowania prac, składania) w terminie do 30 maja do p. Moniki Drężek
 • muszą zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:

http://europedirect.um.warszawa.pl/sites/europedirect.um.warszawa.pl/files/pozostale/formularz_zgloszeniowy_2018_2.pdf

 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-7.
Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca jest aparat fotograficzny.

 

I Ogólnopolski Konkurs na Dziecięcą Książkę Artystyczną 2018

Książka artystyczna ma wieloletnią tradycję i jest także świetnym sposobem edukowania młodych twórców dającym im szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego korzystania z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je z różnymi, często niekonwencjonalnymi materiałami.

Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz rozwijają wyobraźnię.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs jest częścią Festiwalu Dziecięcej Książki Artystycznej i ma charakter otwarty, adresowany jest do  dzieci i młodzieży klas I – VII szkoły podstawowej .
 2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć (nadesłać) jedną pracę w technice „książka artystyczna”.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie.
 4. Tematyka prac jest dowolna.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itd.).  Całość powinna przyjmować formę książki artystycznej : tradycyjnej, unikatowej, reliefu, obiektu, asamblażu, rzeźby itp.
 6. Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru , drewna, szkła, metalu,  tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych , elementów pochodzących z natury i innych.
 7. Format prac jest dowolny.
 8. Praca powinna być trwała, dobrze przygotowana do transportu.
 9. Do pracy może być dołączony opis zawierający informacje na temat oglądania / czytania książki i ekspozycji .
 10. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
 11. Praca powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem .

TERMINY:

 1. Prace należy dostarczyć do p. Drężek w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2018 r.

Do wszystkich prac powinna być dołączona kartka z opisem zawierającym następujące dane:

 1. a) imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu
 2. b) tytuł pracy

UWAGI KOŃCOWE:

1.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do

złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i

w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń

nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,

CD – ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera),

a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy

strukturalnych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.

 1. osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych

egzemplarzy prac.

 1. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 1 im Władysława Jagiełły w Strykowie oraz w innych, wybranych miejscach na terenie Polski.

                           

 

    WZÓR OŚWIADCZENIA:

………………………………………………………………………….. …………………………………

      imię i nazwisko                                                                                            miejscowość, data

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (lub uczestnika konkursu) na potrzeby konkursu plastycznego „Dziecięca Książka Artystyczna” ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Strykowie. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).                                             

 …………………………………………………………
podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ja – Zwierzę”

Temat pracy: TRASA DOBRYCH LUDZI

Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.

Praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, klasa, tytuł pracy.

Prace umieszczamy w kopercie/teczce – kopertę/teczkę również opisujemy tak jak pracę

Praca nie może być zgnieciona, zrolowana, złożona na pół.

Praca plastyczna  musi być oryginalna i wykonana samodzielnie przez uczestnika.

Obowiązuje dowolna technika płaska: malarska, rysunkowa, kolaż (z wykluczeniem plasteliny i materiałów sypiących się) oraz dowolny format prac.

Kryteria oceny pracy: pomysł, oryginalność realizacji tematu, kompozycja, jakość wykonania.

Prace przynosimy do 23 kwietnia.

Po tym terminie prace nie będą przyjmowane

Temat pracy: TRASA DOBRYCH LUDZI

Codziennie chodzę ze swoimi trzema psami na spacer wokół Jeziorka Czerniakowskiego. Jak się domyślacie, spotykam innych ludzi ze zwierzakami. Psy najwyraźniej pochodzą ze schronisk, albo innej biedy (bezdomne, uwolnione z łańcuchów, odwiązane od drzew w lesie). Z przyjemnością stwierdziłam, że właściciele tych stworzeń są niezwykle sympatyczni. Droga, którą pokonują ze swoim stadem, to TRASA DOBRYCH LUDZI.

                Mam dla Was zadanie. Napiszcie, jak Waszym zdaniem, zmienia się człowiek pod wpływem zwierzęcia. Starajcie się pisać prawdę, podawać przykłady. Jeśli ktoś wie, lub będzie mu się chciało dowiedzieć, może opisać np. na czym polega dogoterapia czy programy resocjalizacyjne. Chyba znowu wymyśliłam trudne zadanie. Dla ułatwienia dodam, ze możecie pisać opowiadania, których bohaterami będą fikcyjne postacie, ale mocno osadzone w rzeczywistości.

Tekst musi być napisany samodzielnie przez dziecko, czyli samodzielnie wymyślony i zredagowany oraz nigdzie dotąd niepublikowany.

Objętość pracy: min. 1 strona o formacie A4, max. 2 strony maszynopisu (czcionka 12 pkt, marginesy 2 cm, pojedyncza interlinia).

Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.

Tekst będzie oceniany według standardowych kryteriów oceny pracy pisemnej (oryginalność realizacji tematu, kompozycja, język i styl, zapis, w tym prawidłowy zapis dialogu).

Prace należy przesyłać na adres plastykasp12@tlen.pl do dnia 23.04

Regulamin konkursu

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej, płaskiej pracy plastycznej, która nawiązuje do tematu konkursu.
 2. Prace wykonujemy w formacie A3 wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, techniki łączone itp.) z wyłączeniem materiałów nietrwałych i sypkich (plastelina, kasze itp.).
 3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie:

Imię i nazwisko autora

Wiek  klasa

 1. Prace można składać do dnia 23 kwietnia 2018 r., do p. Moniki Drężek

             Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Przyniesione prace nie mogą być składane, rolowane ani oprawione. Należy dostarczyć je w teczce.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas przedstawienia „Najwyższy czas!”, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika na początku czerwca. Laureaci zostaną poinformowani o dacie oraz godzinie uroczystości.
 3. Uczestnicy konkursu akceptując regulamin konkursu zgadzają się na publikację prac i nazwisk autorów na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16.
 4. Wybrane prace konkursowe będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tony Halika.
 5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.

10 słów” 2018

Konkurs plastyczno-językowy

dla uczniów warszawskich szkół podstawowych

V edycja

 Organizator: Szkoła Podstawowa La Fontaine w Warszawie

 •  Uczestnicy: International Trilingual School of Warsaw
 • SP nr 78 im. Cecylii Plater Zyberkowny w Warszawie
 • Szkoła nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie
 • Szkoła Języka Francuskiego dla Dzieci „Chouette” w Piastowie
 • Szkoła nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 391 w Warszawie
 • Szkoła Trampoline w Warszawie
 • Szkoła Amerykańska w Konstancinie

 

Lista 10 słów konkursowych w edycji 2018

 accent, bagou, griot, jactance, ohé,

placoter, susurrer, truculent, voix, volubile

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „10 słów” polegającym na zobrazowaniu w formie plastycznej i pisemnej słów z języka francuskiego. Celem konkursu jest ułatwienie nauki języka oraz wspieranie kreatywności uczniów.

 1. Praca polega na zilustrowaniu jednego słowa z listy słów zamieszczonej powyżej.

Uczestnicy startują w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: 1 (uczniowie z klas I-III), 2 (uczniowie z klas IV-VI), 3 (uczniowie z klas VII). Uczniowie z klas VII (trzecia kategoria wiekowa) oprócz ilustracji muszą zamieścić w swojej pracy krótki tekst.

 1. Prace muszą być indywidualne.
 2. Każde wybrane słowo należy przedstawić w formie plastycznej i graficznej (pisemnej). Oprócz słowa w pracy można zamieścić również zdanie lub krótki tekst w języku francuskim ułatwiający zrozumienie znaczenia słowa. Tekst taki jest obowiązkowy w przypadku trzeciej kategorii wiekowej.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna. Praca musi mieć format A3 (w układzie pionowym lub poziomym).
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: nazwę szkoły, imię i nazwisko autora i nazwę klasy.

UWAGA: do każdej pracy należy również dołączyć wizytówkę w formacie 30 cm x 10 cm z nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą klasy.

 1. Prace muszą być oryginalne, wykonane pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Zdjęcia wykorzystywane w pracy absolutnie nie mogą pochodzić ze stron internetowych i powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający nawet częściowe rozpoznanie widniejących na nich osób.
 3. Prace należy przekazać organizatorowi do dnia 30.05 2018 na adres: Szkoła Podstawowa La Fontaine, pani Iwona WerczyńskaWandy Rutkiewicz 2, 02-956 WARSZAWA-WILANÓW. Na kopercie należy zamieścić dopisek „10 słów”. Tel. kontaktowy do organizatora 519133057.
 4. Razem z pracami uczniów nauczyciele składają listę 3 laureatów ze swojej szkoły w każdej grupie wiekowej (kategoria 1: klasy I-III, kategoria 2: klasy IV-VI, kategoria 3. Klasa VII).
 5. Prace, które nie będą odpowiadały określonym powyżej kryteriom nie zostaną przyjęte.
 6. Wernisaż wystawy prac laureatów połączony z rozdaniem nagród odbędzie się w Szkole La Fontaine 15 czerwca 2018 roku.

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Z radością informujemy, że w naszej szkole odbędzie się konkurs talentów 🙂

Do poniedziałku zgłaszacie swoją chęć udziału do opiekuna samorządu. Na kartce zapisujecie : swoje imię, nazwisko, klasę oraz swój talent.

21 marca w dzień wiosny odbędzie się finał konkursu.

Konkurs organizowany jest w ścisłej współpracy z naszym rozśpiewanym p. Sławomirem Burakowskim oraz Świetlicą szkolną.

Wasz Samorząd

KONKURS ŚWIETLICOWY „MÓJ PUPIL”

Regulamin konkursu

Cele:

–         Wyłonienie najciekawszych prac prezentujących zwierzęta

–         Rozwijanie talentów twórczych dzieci

Kryterium oceny prac:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III
 2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej własnego lub wymarzonego pupila
 3. Technika pracy dowolna
 4. Do każdej pracy proszę dołączyć karteczkę z tytułem konkursu „Mój pupil”, imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora pracy
 5. Komisja konkursowa podczas oceny prac konkursowych będzie brała pod uwagę: estetykę, pomysłowość oraz oryginalność pracy

Terminarz konkursu:

 1. Prace należy składać do 5 marca 2018 roku do p. Sylwii Piwowarczyk sala nr 22 lub w świetlicy szkolnej
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się na uroczystym apelu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


WYNIKI KONKURSU ŚWIETLICOWEGO „MÓJ PUPIL”

 

I miejsce

Nina Pawłowska klasa 3b

II miejsce

Józefina Bajońska klasa 3b

III miejsce

Marysia Laskus klasa 3c

Helena Dowjat klasa 1a

GRATULUJEMY !!!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ

– w konkursie wzięło udział 23 uczniów naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali utwory poetyckie w 5 językach: francuskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i włoskim.

Dzięki pięknym recytacjom zawitali do nas najwspanialsi poeci świata: Johann Wolfgang Goethe, Paul Éluard, J.R.R. Tolkien, Jacques Prévert, Jean de la Fontaine, Aleksander Puszkin, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, W.B. Yeats.

Było to prawdziwe święto słowa, święto języków obcych i święto poezji, która jest zwierciadłem duszy.

Dziękujemy wszystkim i gratulujemy !

Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

Klasy 1-3

I miejsce – Skidan Maja – język rosyjski  (A. Puszkin)

II miejsce – Nowoszewska Lena – język francuski (J. Prévert)

III miejsce – Radomska Natalia – język włoski

Wyróżnienie: Williams Sophie

Klasy 4-7

I miejsce – Mc Grath Aniela – język angielski (W.B. Yeats)

II miejsce – Apkarian Antoni – język francuski (J. Prévert)

III miejsce – De Halleux Lucie – język francuski (J. Prévert) i Płazińska Zoja (J. de la Fontaine)

Wyróżnienie: Mucha Eunika, Sobczak Aleksandra

 

 

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie SP 12
 • Kartka świąteczna musi być wykonana samodzielnie
 • Kartkę należy ozdobić z przodu, a w środku ręcznie napisać życzenia po francusku
 • Kartka powinna być wykonana w formacie 16cm x 11,5cm
 • Technika wykonania pracy dowolna (można wykorzystać kredki, farby, papier kolorowy, brokat, bibuły, wstążeczki itp)
 • Prace podpisujemy na odwrocie kartki (imię i nazwisko twórcy oraz klasa )i przekazujemy nauczycielom języka francuskiego.
 • Prace będą oceniane w kategoriach I-III i IV-VII
 • Prace będą oceniane pod kątem poprawności językowej, estetyki i pomysłowości.
 • W konkursie przewidziane są pamiątkowe dyplomy dla wygranych i wyróżnionych oraz nagrody
 • Termin składania prac – 11 grudnia 2017 roku.

Wszystkie kartki zostaną umieszczone na tablicy na dolnym korytarzu w naszej szkole. Będzie można je podziwiać podczas imprezy szkolnej – Choinka na Jazdowie w dniu 14 grudnia 2017 roku.

                                                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zakres tematyczny – PINGWIN  23.11.2017

Klasa IV szkoły podstawowej

 1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
  2. Nauka o języku:
 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Czas, liczba i osoba czasownika – określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika – określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.
 1. Literatura:
 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.
 1. Lektury:
 • Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Charles Perrault: Kopciuszek;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Andersen: Baśnie (w tym: Królowa Śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, o Lechu, o Piaście, o Popielu, o Kraku i Wandzie, o kwiecie paproci, krakowskie i warszawskie.

Klasa V szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku – zakres kl. IV oraz:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).
 1. Literatura – zakres kl. IV oraz:
 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.
 1. Lektury:
 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz i Pandora, bogowie i ich domeny);
 • Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Adam Bahdaj: Kapelusz za 100 tysięcy;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku – zakres klasy IV, V oraz:

 • Części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, zaimek, spójnik, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Rzeczownik – oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze – zastosowanie;
 • Liczebniki – podział, odmiana, zastosowanie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rdzeń, oboczności rdzenia;
 • Akcent wyrazowy, intonacja.
 1. Literatura – zakres klasy IV, V oraz:
 • Powieść – rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy, eufemizm.
 1. Lektury:
 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie Olimpu, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna);
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Bolesław Prus: Katarynka.

Klasa VII szkoły podstawowej

1. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
2. Nauka o języku – zakres klasy IV-VI oraz:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) – zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie złożone – rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.
 1. Literatura – zakres klasy IV-VI oraz:
 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.
 1. Lektury:
 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim – Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie…); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, Księga IV);
 • Adam Mickiewicz: ballady – Świteź, Świtezianka, To lubię;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • Nancy H. Kleinbaum: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

Osoba odpowiedzialna: Monika Grodzka

REGULAMIN KONKURSU

Mój autorytet

Cele:

 1. Rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości
 2. Rozwijanie umiejętności literackich
 3. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego
 4. Ukazanie roli autorytetu we współczesnym świecie

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów SP nr 12 z klas IV-VII

Wymogi konkursowe

 • Praca „Mój autorytet” oceniana jest przez JURY w dwóch grupach wiekowych:    klas IV-V    oraz   VI-VII
 • Samodzielnie napisana praca zawierająca od 1 do 2 stron maszynopisu formatu A4 , czcionką Ariel  12 powinna być  wydrukowana, podpisana              i oddana do pani polonistki  do końca stycznia .

Kryteria oceny

 • Zgodność z tematem i oryginalność  jego ujęcia
 • Poprawność i bogactwo języka
 • Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
 • Kompozycja

Terminy

 • Szkolny konkurs trwa od 1 listopada do 15 lutego 2018 r.
 • Wyniki zostaną ogłoszone po feriach zimowych

Nagrody

 • Rozdanie nagród za I miejsce w dwóch grupach wiekowych ( kl. IV-V i VI-VII) odbędzie się  w lutym  2018
 • Jury może przyznać wyróżnienia  

Osoba odpowiedzialna: Monika Grodzka

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny 

Edycja XXI  Alfik humanistyczny

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 3. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno – kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród                   i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Termin konkursu: 13.12.2017 r.

Koszt: 9 zł

Osoba odpowiedzialna:  Jolanta Moszczyńska

Edycja XIX Omnibus

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 3. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród                   i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

Termin konkursu: 11 kwietnia 2018

Koszt: 9 zł

Osoba odpowiedzialna:  Jolanta Moszczyńska

Wyniki konkursu

Laureaci Ogólnopolskiego  Konkursu Polonistycznego „Alfik”

Lena Nowoszewska , Lena Olkowska  – zdobyły główną nagrodę

  tygodniowy pobyt na Obozie Talentów 2018 w Serpelicach.

Julia Pochodziło, Nikola Wróblewska,   Maja Skidan, Kajetan Piaskowski,   Amelia Sowłowiec, Bronisław Polański, Maksymilain Rheindorf Zaorski,  Natalia Schefner, Adam Wawrzeniuk –zdobyli dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki.

GRATULUJEMY !!!

Olimpiada z przyrody PIONIER dla klas IV-VI

Instytut Rozwoju Oświaty ogłasza Ogólnopolską Olimpiadę Przedmiotową PIONIER 2017 i zaprasza do wzięcia w niej udziału wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) chcących sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę.

Celem olimpiady jest urozmaicenie programu zajęć i zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności.
Olimpiada z przyrody odbędzie się 14.12.2017 r. PIONIER jest przeprowadzany w formie testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczniowie piszą test w ciągu 45 minut.

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.

Zgłoszenie do olimpiady PIONIER
Uczniowie deklarujący chęć udziału w olimpiadzie wpłacają skarbnikowi klasowemu wpisowe w wysokości 8,50 zł. do dnia 16.11.2017 r.  Szkolnym organizatorem olimpiady jest p. Anna Szczepańska.

Nagrody
W każdej olimpiadzie Instytut Rozwoju Oświaty przyznaje nagrody dla najlepszych uczestników:

Nagrody:

1 miejsce – grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa,

2 – 5 miejsce – dyplom laureata i nagroda książkowa,

3 – 6 – 15 miejsce – dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.

ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej

Obowiązuje zakres treści programowych z I etapu kształcenia.

Obowiązujące treści z klasy IV:

1. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody.

 • Składniki pogody i nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru). 
 • Obserwacje składników pogody, zapis i analiza ich wyników oraz dostrzeganie zależności.
 • Przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stany skupienia.

2. Ja i moje ciało.

 • Zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego.
 • Podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu.
 • Współdziałanie zmysłu smaku i węchu.

3. Ja i moje otoczenie.

 • Rodzaje wypoczynku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane. 
 • Drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, sposoby zapobiegania chorobom.
 • Rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia.
 • Zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).

4. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

 • Składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły. 
 • Czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia.

KLASA V szkoły podstawowej

Obowiązują treści z klasy IV.

Obowiązujące treści z klasy V:

1. Właściwości substancji.

 • Właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne).
 • Substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości.
 • Masa i objętość różnych substancji.
 • Segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

2. Właściwości ciał.

 • Zjawiska elektryczne w przyrodzie.
 • Przewodnictwo elektryczne, budowa prostego obwodu elektrycznego.
 • Rodzaje oddziaływań: grawitacyjne, mechaniczne, elektryczne, magnetyczne.
 • Skutki przepływu prądu.
 • Budowa elektromagnesu.
 • Sposoby zmniejszania zużycia energii elektrycznej.

3. Zjawiska świetlne.

 • Charakterystyka promieni świetlnych, camera obscura.
 • Odbicie i załamanie światła, tęcza.
 • Soczewki, obraz pozorny i rzeczywisty.
 • Budowa oka człowieka.

4. Krajobrazy Polski i Europy.

 • Mapa poziomicowa i hipsometryczna – niziny, wyżyny, góry.
 • Charakterystyka wybranych krajobrazów Polski.
 • Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • Walory turystyczne największych miast w Polsce – Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice.
 • Krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).
 • Unia Europejska.

KLASA VI szkoły podstawowej

Obowiązują treści z klasy IV, V.

Obowiązujące treści z klasy VI:

1. Ziemia we wszechświecie.

 • Globus jako model Ziemi.
 • Układ Słoneczny.
 • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika.
 • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła.
 • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.
 • Określanie położenia geograficznego wybranych miejsc i ich lokalizacja na półkulach ziemskich.

2. Lądy i oceany.

 • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180.
 • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia.
 • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba I Ferdynanda Magellana.

3. Krajobrazy świata.

 • Krajobrazy strefowe na świecie – las równikowy, sawanna, pustynia. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów

 Konkurs informatyczny Mini Logia

 1. Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 16 jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
 3. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka/zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
 4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dotyczącego treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i zadań z wykorzystaniem grafiki żółwia oraz definiowania funkcji liczbowych w wybranym przez uczestników języku programowania (Logo lub Python).
 5. Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku rozwiązują te same zadania.

Regulamin konkursu

Terminarz konkursu

 • I etap od 25.10 do 15.11 godz. 14
 • II etap 6.02 (wtorek)
 • III etap 22.03 (czwartek)

Zgłoszenia do nauczyciela informatyki p. Artura Kowalskiego

Konkurs przyrodniczy EDI – PINGWIN dla uczniów klas IV-VII

Konkurs odbędzie się 29.11.2017 r. trwa 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

 Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca do skarbnika klasowego wpisowe  9,00 zł.

Wpłaty należy dokonać do 28.10.2017 r

Konkurs będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Wybraną przez siebie odpowiedź uczeń zakreśla zamalowując czarnym lub niebieskim długopisem odpowiednie pole. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Na podstawie uzyskanej przez uczestnika liczby punktów, przyznawane są nagrody i dyplomy. I tak:

 • za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,
 • za zajęcie miejsca od 2 do 5 – dyplom laureata i nagrodę książkową,
 • za zajęcie miejsca od 6 do 10 – dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie.

Wyniki konkursu Pingwin zostaną przesłane do dnia 18.01.2018 r.

Zakres tematyczny – PINGWIN

Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

Klasa IV szkoły podstawowej

 1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
  II. Obowiązujące treści z klasy IV:
  1. Orientacja w terenie:
 • przebieg linii widnokręgu, kierunki główne;
 • różnice między planem a mapą;
 • zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia.
 1. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:
 • pomiar składników pogody, właściwe jednostki;     
 • składniki pogody, analiza wyników oraz zależności między nimi;
 • cechy pogody w różnych porach roku.
 1. Ja i moje ciało:
 • układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów;
 • zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
 • zasady dbałości o ciało i otoczenie.
 1. Ja i moje otoczenie:
 • oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych;
 • rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia;
 • podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry.

Klasa V szkoły podstawowej

 1. Obowiązujące treści z klasy IV.
  II. Obowiązujące treści z klasy V:
  1. Właściwości substancji:
 • właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
 • substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
 • masa i objętość różnych substancji;
 • segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.
 1. Krajobrazy Polski i Europy:
 • mapa poziomicowa i hipsometryczna – niziny, wyżyny, góry;
 • charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
 • formy ochrony przyrody w Polsce;
 • walory turystyczne największych miast w Polsce – Warszawa, Kraków, Gdańsk;
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
 • krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

Klasa VI szkoły podstawowej

 1. Obowiązujące treści z klasy IV, V.
  II. Obowiązujące treści z klasy VI:
  1. Ziemia we wszechświecie:
 • globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.
 1. Lądy i oceany:
 • pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.
 1. Krajobrazy świata:
 • krajobrazy strefowe na świecie – las równikowy, sawanna, pustynia. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

 Szkolny koordynator – Anna Szczepańska


Konkurs „ Życie i praca Marii Curie-Skłodowskiej”

REGULAMIN KONKURSU :

Celem Konkursu jest

 • upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej – dwukrotnej polskiej noblistki w dziedzinie fizyki i chemii
 • przybliżenie sylwetki Marii Curie-Skłodowskiej
 • popularyzacja osiągnięć noblistki
 • motywacja uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy
 • twórcza organizacja czasu wolnego
 • rozbudzanie zainteresowań językiem francuskim
 • promowanie wartości „patriotyzm”

Konkurs adresowany jest dla uczniów naszej szkoły w dwóch kategoriach:

Kategoria: uczniowie klas I –III

Praca plastyczna w formacie A3 lub A4 nawiązująca do tematu konkursu, wykonana techniką dowolną.

Kategoria: uczniowie klas IV-VII

Plakat z treścią w języku francuskim w formacie A3 na temat życia i osiągnięć Marii Curie- Skłodowskiej.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o dostarczenie swoich prac do dnia 30 listopada 2017 roku do nauczycieli języka francuskiego.

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w holu szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12.

Wyniki konkursu:

Kategoria klas 1-3

I miejsce

Roma Brzozowska kl.3d

II miejsce

Maks Korzeniowski kl. 3b

III miejsce

Zuzanna Makówka kl. 1b

Wyróżnieni:

Julian Szczepaniak kl.1b

Kategoria klas 4-7

I miejsce

Marcelina Senda kl.7c

Aniela McGrath kl.7c

Lucie de Halleux  kl.6a

II miejsce

Gabriela Balska kl.7b

Michalina Nowak kl. 4c

Antonina Kasza kl.5c

III miejsce

Waleria Guczek kl. 5b

Wyróżnienia:

Filip Kasza kl.6a

Karol Korzeniowski kl.7b

Magdalena Boryś kl.6a

Milena Różycka kl.4b

Antoni Dziura kl .7b

Maksymilian Rogowski kl.6a.

                                                            Gratulujemy!

 Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII

Zachęcamy uczniów klas VII do udziału w konkursie fotograficznym „Bleu Blanc Rouge Ça Bouge” organizowanym pod patronatem Instytutu Francuskiego.

Na konkurs wysyłamy artystyczne zdjęcia, na których widoczne są barwy francuskiej flagi. Na zdjęciu należy ukazać elementy lub osoby będące w ruchu i przywodzące na myśl kulturę francuską.

Fotografie należy wysłać w formie elektronicznej na adres  bleu_blanc_rouge_2017@onet.pl. Ostateczny termin wysłania prac to niedziela 22 października.

Nie czekajcie i chwytajcie za aparaty!

Szczegółowych informacji udziela p. Paula Bogusiewicz-Wołosz

Regulamin konkursu

 Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

 1. Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach wiekowych:

„Maluch”- uczniowie klas IV szkół podstawowych;

„Młodzik” – uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w:
 2. a) teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów)
 3. b) konkursie prac indywidualnych (dla kategorii „Młodzik”) w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Ptaki parków, lasów i łąk”
 4. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.
 5. Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,  którzy do 13.10. 2017 r. wpłacą do skarbnika klasowego kwotę w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).
 6. Prace indywidualne należy składać do p. Anny Szczepańskiej najpóźniej do 05 stycznia 2018 r. Każda praca powinna być oznaczona kodem nadanym przez Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, pieczątką szkoły, kategorią oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
 7. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi. Ogólnopolski Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
 8. Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu.
 9.     8. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 r. (czas – 45 min.).

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2018 r.

 1. Nagrody dla uczestników w kategorii testu i prac indywidualnych (w każdej grupie wiekowej):

– laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego

 1. (smartfon, smartwatch, tablet lub inne),

– laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,

– najlepszy uczeń w szkole, która zgłosiła w danej kategorii konkursowej 10 osób lub więcej, otrzyma nagrodę książkową,

– wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

Szkolny organizator konkursu; Anna Szczepańska