2019/2020

PROCEDURY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

 1. Wymiar tych konsultacji jest uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 2. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Priorytetem będą konsultacje
  z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a od 1 czerwca w miarę potrzeb także z innych przedmiotów.
 3. Celem konsultacji jest przede wszystkim możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Od 1 czerwca br. 

 1. Uczniowie pozostałych klas ze szkoły będą mieli możliwość korzystania
  z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

 Organizacja konsultacji

 1. Każdy nauczyciel uczący w danej klasie zdiagnozuje w każdym tygodniu wśród uczniów potrzebę bezpośrednich konsultacji w szkole.
 2. Potrzebę takich konsultacji (w tym liczbę chętnych uczniów – imienną listę) przedstawi wicedyrektorowi szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego do piątku każdego tygodnia.
 3. Na podstawie przesłanych danych wicedyrektor ułoży harmonogram konsultacji i poda do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Przy ustalaniu harmonogramu priorytetem będzie zachowanie szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią. (ograniczenie spotkań młodzieży, zgromadzeń).


Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
  z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja
  o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Płyny dezynfekujące znajdują się także w innych oznaczonych
  w szkole miejscach
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni, zakrywania ust i nosa oraz nie mogą przekraczać wyznaczonych
  i oznakowanych stref przebywania. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 4. Sytuacja, w której uczeń, nauczyciel ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.
 5. Na zajęcia mogą przyjść jedynie uczniowie zdrowi. Każdy przynosi ze sobą podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na pomiar temperatury, oraz oświadczenia. Wzory dokumentów są do pobrania na stronie szkoły.
 6. Na konsultacje uczniowie przychodzą na umówioną godzinę.
 7. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego.
 8. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem.
 9. Następnie należy udać się do wyznaczonej wcześniej sali.
 10. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach pod opieką wyznaczonych nauczycieli.
 11. Uczeń korzysta wyłącznie z przyborów własnych, tj. długopisu, kartki, zeszytu, linijki, kalkulatora itp.
 12. Po zakończeniu zajęć uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.
  Z kolegami koleżankami komunikuje się, wykorzystując telefon, portale społecznościowe i inne komunikatory.
 13. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do regularnego mycia rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itd.).
 14. Zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników oraz utrzymanie czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych.
 15. W sytuacji pogorszenia zdrowia uczeń zostaje natychmiast izolowany – przebywa w izolatorium. Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora, który zawiadamia telefonicznie rodzica oraz właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – także pogotowie ratunkowe.

Gastronomia

 1. Do czasu wznowienia działalności kuchni przez ajenta uczniowie uczestniczący w zajęciach przynoszą do szkoły własny posiłek oraz wodę/sok w ilości odpowiadającej potrzebom dziecka (źródełka wody są wyłączone).

Warszawa, 20 maja 2020r.