2019/2020

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczy klasy I-III

PROCEDURA

Organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3  
w Szkole Podstawowej nr 12 w Warszawie wprowadzona od 25.05.2020 r.

I. Procedura przygotowana w oparciu o procedury udostępniane przez Urząd m.st. Warszawy: dla żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto st. Warszawę po wznowieniu ich działalności.

II. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z opieki w klasach 1-3 w szkołach podstawowych w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

III. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w szkole  podstawowej nr 12 w  Warszawie.

IV. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły

V. Postanowienia szczegółowe

 1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie do 12 liczby dzieci.
  W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. pozostających w tych samych pomieszczeniach służących do wypoczynku, spożywania posiłków, zabawy.
 2. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1uczeń – 1 ławka szkolna).
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły podstawowej (dziecko również powinno przebywać w domu na kwarantannie).
 5. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę.
 6. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci prowadzone są od godziny 8.00 do godz. 16.00
 7. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach: uczniowie przyprowadzani są do szkoły od godz.8.00 do godz. 9.15. Rodzic z dzieckiem czeka na wejście do szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 8. Aby proces przyprowadzania dziecka do szkoły przebiegał w sposób sprawny i zorganizowany, niezbędne wypełnione i podpisane zgody oraz oświadczenia (zgodę na pomiar temperatury, oświadczenie, że rodzic/opiekun zapoznała się z obowiązującymi procedurami), rodzic/opiekun przekazuje wyznaczonemu pracownikowi szkoły. Oświadczenia/zgody dostępne są na stronie szkoły SP 12.
 9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie, podając pracownikowi szkoły; imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w holu szkoły lub przed szkołą.
 10. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane ze szkoły przez tę samą, zdrową osobę pełnoletnią.
 11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
 12. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie szkoły. Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę podstawową bez zbędnej zwłoki.
 13. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie od siebie co najmniej 2 m.
 14. Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły podstawowej przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę polegającą na zadaniu następujących pytań:
  a) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?
  b) czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji, grypopodobnych?
  c) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID -19
  d) w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – czy wystąpiło nieuzasadnione innymi czynnikami, obniżenie poziomu funkcjonowania lub inne niepokojące symptomy w zachowaniu lub samopoczuciu dziecka.
 15. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka. Zgoda dostępna do wydruku na stronie internetowej SP12
 16. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły podstawowej mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.
 17. W czasie pobytu dziecka w szkole temperatura jest mierzona 2 razy dziennie oraz o każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba.
 18. Dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły jeśli występuje jeden z następujących stanów:
  a) dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 38°C;
  b) pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;
  c) rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt.13.
  d) rodzic nie wyraził zgody na pomiar temperatury dziecka.
 19. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny dywanowe).
 20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
 21. Do kontaktu między klasami, w sytuacji koniecznej, dyrektor wyznacza pracownika.
 22. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę
 23. Dzieci oraz opiekunowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
 24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 25. Nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe.
 26. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu z rodzicem/opiekunem dziecka i specjalistą.
 27. W szkołach podstawowych prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 28. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 29. Posiłki przyniesione przez dzieci, spożywane są w ławce, którą zajmuje uczeń.
 30. Do czasu wznowienia działalności przez ajenta stołówki, uczniowie uczestniczący w zajęciach, przynoszą do szkoły własny posiłek oraz wodę/sok w ilości odpowiadającej potrzebom dziecka (źródełka wody są wyłączone)
 31. Dzieci pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z placu boiska szkolnego.
 32. Korzystanie z boiska zaleca się rotacyjnie, w małych grupach.
 33. Harmonogram korzystania z boiska ustalają nauczyciele, uwzględniając przerwy na dezynfekcje sprzętu sportowego.
 34. Dla pracowników szkoły podstawowej zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuch ochronny z długim rękawem.

  VI
  . Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka.
 1. W przypadku jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy:
  a) odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,
  b) rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
  c) należy zmierzyć temperaturę ciała,
  d)rodzic po odebraniu ze szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza,
  e) po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywał należy zdezynfekować,
  f) zaleca się ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.
 2. Dyrektor szkoły podstawowej informuje o podejrzeniu zakażenia u dziecka, burmistrza dzielnicy.
 3. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Rodzice dzieci z grupy zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.

Warszawa, 20 maja 2020r.