Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Szkoły Podstawowej Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 12  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej Szkoły Podstawowej Nr 12  https://sp12w.edu.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Dorota Romańska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 11 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa Nr 12 funkcjonuje w dzielnicy Śródmieście ma terenie Jazdowa przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie. Sposób dojazdu Dojazd transportem publicznym od ul. Pięknej i Górnośląskiej autobusami nr 107 i 159 przystanek Górnośląska. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców Wejście do szkoły znajduje się od ul. Jazdów. Przed budynkiem znajduje się szereg miejsc parkingowych. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Na teren oddziału można wejść z psem asystującym.