Pracownicy

Pracownicy SP nr 12

Pedagog

Mirosława Krysiukiewicz - Prus

Pracuje według następującego planu:

 • poniedziałek: 10.00 – 16.00
 • wtorek: 8.00 – 12.00
 • środa: 8.00 – 13.00
 • czwartek: 9.00 – 15.00
 • piątek: 8.00 – 10.00

Telefon: (22) 628 – 11 – 41 wew. 39

Zakres pracy:

 • wszystkie sprawy związane z dzieckiem, jego problemami dydaktycznymi, opiekuńczo wychowawczymi, rodzinnymi, relacjami zachodzącymi w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym,
 • indywidualna pomoc uczniom z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania,
 • pomoc w sprawach socjalnych,
 • realizacja zadań ogólnowychowawczych (uzupełnienie, rozszerzenie i pogłębienie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,
 • organizowanie i koordynowanie szkolnych działań w zakresie szerokorozumianej profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, itd.)

Psycholog

awator

Agnieszka Wątor

poniedziałek 8.00 – 13.00

wtorek 8.00 – 13.30

środa 11.30 – 16.00

czwartek 9.30-16.00

piątek 8.30 – 12.30

Spotkania z Rodzicami po wcześniejszym ustaleniu terminu przez e-dziennik lub kontakt telefoniczny 22-628 11 41 wew. 33

Logopeda

Magdalena Najczuk

Pracuje według następującego planu:

 • poniedziałek: 8.45 – 16.00
 • wtorek: 8.00 – 12.00
 • środa: 9.40 – 13.30
 • czwartek: 8.45 – 13.30
 • piątek: 11.45 – 14.30

Telefon: (22) (22) 628 – 11 – 41 wew. 33

DRODZY RODZICE

Opóźniony rozwój mowy dziecka, wady mowy są tym co Was często niepokoi. Występujące wśród dzieci zaburzenia mowy stanowią nierzadko przyczynę
trudności w nauce szkolnej.

W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona pracownia logopedyczna. Uczniowie potrzebujący korekty wymowy korzystają z zajęć przynajmniej raz
w tygodniu.

Wszyscy pierwszoklasiści objęci są diagnozą logopedyczną. Diagnoza przeprowadzana jest na początku września. Dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń uczestniczą w indywidualnych lub grupowych zajęciach logopedycznych w w/w pracowni.

W przypadku kłopotów dziecka
z mówieniem prosimy zgłosić się do logopedy.

Terapia pedagogiczna

Katarzyna Kantyka

Pracuje według następującego planu:

 • poniedziałek: 8:55-14:35
 • wtorek: 8:00-11:30
 • środa: 9:50-14:35
 • czwartek: 11:40-15:30
 • piątek: 8:55-13:30

 W pracowni terapii pedagogicznej:

dzieci uzyskują pomoc w zakresie:

 • wyrabiania motywacji do nauki
 • ćwiczenia sprawności czytania i pisania
 • usprawniania zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • zapobiegania powstawania wtórnych zaburzeń emocjonalnych wzachowaniu

rodzice mogą nauczyć się jak pracować w domu z dzieckiem dyslektycznym

nauczyciele uzyskują pomoc w rozwiązywaniu szkolnych problemów dzieci dyslektycznych.

Pielęgniarka

Przyjmuje codziennie według następującego planu:

 • poniedziałek: 8.00 – 12.00
 • wtorek: 10.00 – 14.00
 • środa: 9.00 – 13.00
 • czwartek: 11.00 – 15.00
 • piątek: 10.00 – 15.00


  tel. (22) 628 –11 – 41 wew. 29

 

ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
– Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
– Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
– Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
– Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym
realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
– Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
– Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
– Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
– Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych ( klasy I-VI)znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków
w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
– Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Kierownik Gospodarczy

Izabella Kosior

tel: (22) 628-11-41 wew.24
(22) 621-32-17