Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Przed nami początek nowego roku szkolnego, jakże odmiennego od wszystkich dotychczasowych.
Z powodu zagrożenia epidemicznego we wszystkich placówkach systemu oświaty zostały wprowadzone szczególne zasady funkcjonowania, które będą obowiązywać do odwołania – oczywiście również na terenie naszej szkoły.

Otrzymane wytyczne nakazują nam maksymalne rozrzedzenie prowadzonych zajęć oraz – w miarę możliwości – minimalizację wzajemnych kontaktów pomiędzy uczniami z różnych oddziałów. Dlatego będziemy ograniczać przemieszczanie się uczniów po budynku szkoły. Zajęcia lekcyjne będą zorganizowane wg zasady „jedna klasa – jedna sala”. Uczniowie powinni spędzać większość czasu w jednej sali,z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, języków obcych i katechezy.

Postaramy się maksymalnie skrócić czas wspólnego przebywania w placówce młodszych i starszych dzieci. Dlatego uczniowie z klas I, II i IV będą rozpoczynać naukę nieco później (także z uwagi na ograniczoną liczbę sal lekcyjnych w naszym niewielkim budynku).

W czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych szkolna powierzchnia dydaktyczna będzie zamknięta dla osób trzecich, w tym również dla rodziców. Jedynie rodzice uczniów klas I przez pierwsze dwa tygodnie września będą mieli wstęp do hallu wejściowego, z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych. Komunikacja rodziców z nauczycielami będzie zapewniona za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. W sprawach szczególnych, wymagających kontaktu bezpośredniego, będziemy umawiać się indywidualnie za pośrednictwem szkolnego sekretariatu.

Zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) będą rozpoczynać się najwcześniej po godz.17,
z uwzględnieniem odpowiedniego odstępu czasowego od zakończenia lekcji (dezynfekcja pomieszczeń). Uczniowie będą w nich uczestniczyć wyłącznie za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.

Spożywanie obiadów na stołówce szkolnej będzie następować w zespołach klasowych, pod opieką nauczyciela. Harmonogram wydawania posiłków zostanie odpowiednio dostosowany. Zainstalowane na korytarzach poidełka z wodą będą wyłączone z eksploatacji, co oznacza konieczość zapewnienia przez rodziców uczniom wody pitnej we własnym zakresie. Należy przypomnieć dzieciom, że nie powinny wymieniać się pomiędzy sobą kanapkami, bidonami, podręcznikami ani żadnymi innymi szkolnymi przyborami.

Będziemy pilnie czuwać nad stanem zdrowia wszystkich uczniów. Opieka ambulatoryjna, świadczona przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, będzie zapewniona w pełnym wymiarze godzin pracy szkoły. Także rodziców prosimy o uważne monitorowanie stanu zdrowia dzieci. Uczniowie wykazujący takie objawy, jak katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała itp. nie będą wpuszczani na zajęcia lekcyjne, a rodzice ich będą wzywani do szkoły w trybie natychmiastowym w celu zapewnienia im opieki.

Obowiązujące ograniczenia nie wstrzymują rozpoczętych prac remontowo-budowlanych. Aktualnie wykonawca planowanej rozbudowy naszego budynku jest na etapie zatwierdzania przygotowanej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. O dalszych postępach inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o zrozumienie i dyscyplinę w przestrzeganiu tych zasad, wprowadzonych dla dobra nas wszystkich, a przede wszystkim naszych dzieci. Musimy wszyscy wykazać się cierpliwością i odpowiedzialnością, by razem przejść przez ten trudny czas.

Z poważaniem

I. Stępniak