Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12
w Warszawie

Wybierz kategorię spraw:

Skład zarządu Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

Aktualne informacje Prezydium Rady Rodziców

Harmonogram spotkań oraz protokoły z posiedzeń

Przepisy prawne, określające ramy działania Rady Rodziców

Uchwały podjęte w bieżącej kadencji przez Radę Rodziców 

 

Sukcesy i przedsięwzięcia Rady Rodziców

Finanse, plany  i
sprawozdania Rady Rodziców

 

Dane do kontaktu i wpłat na fundusz Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

Kieruje pracami Rady i zapewnia podejmowanie działań mających na celu
wykonanie jej uchwał.

Marek kisilowski (kl.8B)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców. Zakres spraw:  komunikacja i program kulturalny

 

jan bartold (kl.4c)

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców. Zakres spraw: t.b.d.

 

katarzyna zendel (kl.6b)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców. Zakres spraw: t.b.d.

grzegorz makówka (kl.2B)

WICEPRZEWODNICZĄCA

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców. Zakres spraw: t.b.d.

elżbieta majewska (kl.8c)

Skarbnik

Zapewnia prawidłowe gospodarowanie Funduszami, zgodnie z zasadami
gospodarności, celowości i rzetelności.

marta wróblewska (kl.1b)

Komunikaty Rady Rodziców

Wyniki konkursu składkowego Rady Rodziców 2018/19

Po zliczeniu wszystkich wpłat na rzecz Rady Rodziców poczynionych do dnia […]

Podsumowanie narady obywatelskiej, 5 kwietnia, g. 17.30.

Serdecznie dziękujemy za liczną obecność na szkolnej naradzie obywatelskiej. W naradzie […]

Koncert zespołu Poeci Jezior

W poniedziałek, 28 maja, na sali gimnastycznej odbył się koncert zespołu […]

zobacz wszystkie

Nasze osiągnięcia

Nagrody dla uczniów wzorowych

Finansowanie nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, w tym corocznej wycieczki dla najlepszych uczniów w szkole.

Transport na basen

Koordynacja przewozów uczniów klas II i III na zajęcia basenowe.

Pomoc socjalna

Zaangażowanie we wsparcie finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Kącik uczniowski

Zakup zestawu wypoczynkowego i urządzenie kącika uczniowskiego.

Komputery

Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Robotyka i programowanie

Zakup 16 zestawów do nauki robotyki i programowania.

Konkurs składkowy

Znaczne zwiększenie frekwencji wpłat na rzecz Rady Rodziców dzięki konkursowi na najlepiej opłacające składki oddziały szkolne.

Nowa strona WWW

Stworzenie nowej, przejrzystej strony WWW Szkoły, w trosce o ulepszenie komunikacji miedzy Szkołą a Rodzicami.

Monitoring szkolny

Montaż nowoczesnego systemu monitoringu w szkole, w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

dane do wpłat | napisz do nas

Wpłaty z tytułu składek na Radę Rodziców należy kierować na poniższy rachunek bankowy:

Bank: Pekao S.A.
nr konta: 69 1240 1024 1111 0010 2097 7530

W tytule wpłaty powinny znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz okres za który wnoszona jest składka.

Składki opłacać można również w gotówce podczas dyżurów Rady Rodziców w dni zebrań z rodzicami.

Komunikacja mailowa z Radą Rodziców służy do przekazywania propozycji lub zgłaszania zapytań w konkretnych sprawach ogólnoszkolnych. Odpowiedzi będą udzielane bez zbędnej zwłoki (nie natychmiast), po uzyskaniu stosownych informacji lub wypracowaniu stanowiska. Odpowiadamy wyłącznie na indywidualne maile, podpisane imieniem i nazwiskiem nadawcy. Maile o charakterze polemicznym, kierowane do szerszej grupy odbiorców lub niespełniające powszechnie przyjętych zasad kulturalnej korespondencji mailowej będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Prosimy również o niewłączanie adresu poczty elektronicznej Rady do mailingu „grupowego” (np.  pomiędzy rodzicami danej klasy). Szczegółowych informacji ws. bieżącej działalności Rady Rodziców udzielają przedstawiciele poszczególnych klas – zachęcamy do kontaktu z nimi.

o nas

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

misja

Rada zapewnia współpracę rodziców z organami Szkoły w realizacji ich celów i zadań,
wspierając działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, prowadzoną na terenie Szkoły.

zasady działania

  • Rada działa kolegialnie;
  • planuje swoją działalność i przygotowuje sprawozdania ze swojej działalności;
  • działalność jest dokumentowana.